La Bérarde snc is een naar Belgisch recht opgerichte vennootschap onder firma, met maatschappelijke zetel te 5521 Serville, Rue Maurice Ney 2 B, ingeschreven in de Kruispuntbank van de Ondernemingen (KBO) onder het nr. 0.834.120.915.

Kongor is een handelsbenaming van La Bérarde snc.

 • Vennootschap: La Bérarde ncs
 • Handelsbenaming: Kongor
 • Maatschappelijke zetel: Rue Maurice Ney 2 B – 5521 Serville
 • Telefoon: 00 32 82 22 36 91
 • Ondernemingsnummer: 0.834.120.915
 • RP: Dinant

De website is eigendom van La Bérarde snc.

Deze algemene voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen enerzijds La Bérarde snc / Kongor, Rue Maurice Ney 2 B, 5521 Serville (hierna “Kongor” genoemd) en anderzijds iedereen die bestellingen plaatst via de website van Kongor (hierna “de koper” genoemd). Door bestelling via de website www.kongor.be bevestigt de koper de algemene voorwaarden te hebben gelezen en aanvaard.

Wijzigingen verkoopsvoorwaarden

Kongor kan te allen tijde deze verkoopsvoorwaarden wijzigen. Op lopende overeenkomsten blijven steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop. Elke bestelling na de wijziging houdt een aanvaarding in door de koper van de nieuwe voorwaarden.

Voorwaarden voor verkoop via internet

 • Huidige voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en leveringen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van huidige algemene voorwaarden.
 • De prijzen van artikelen aangeduid op de website zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten. De prijzen waaraan Kongor artikelen aanbiedt, kunnen steeds wijzigen. Voor een bestelling via de website geldt steeds de prijs die van toepassing is op het moment van de bestelling.
 • Een bestelling wordt door Kongor pas aanvaard als de koper zich voldoende duidelijk heeft geïdentificeerd.
 • De bestellingen worden behandeld in volgorde van ontvangst en zo lang de voorraad strekt.
 • Via e-mail ontvangt de koper de factuur van zijn bestelling en dient deze vooraf te betalen.
 • Kongor gaat over tot levering na ontvangst van de betaling. Levering geschiedt normaal binnen de 5 eerstvolgende werkdagen. Indien de verzending vertraging oploopt dan wordt de koper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. Kongor behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren, het bedrag ervan te beperken of aan de levering andere voorwaarden te verbinden.
 • Artikelen worden op kosten van de koper verzonden naar het door de koper opgegeven adres in België of Nederland. Vooraleer tot betaling te moeten overgaan, is de koper door Kongor duidelijk op de hoogte gebracht van de verzendkosten van de bestelling, hetzij doordat deze op de website vermeld staan, hetzij doordat deze hem door Kongor per e-mail zijn meegedeeld.
 • Als een artikel niet voorradig is, wordt de koper daarvan op de hoogte gebracht. De koper ontvangt geen factuur.
 • Kongor is niet verantwoordelijk voor beschadiging of verlies van artikelen tijdens het transport. De artikelen worden op vakkundige wijze verpakt waardoor beschadiging nagenoeg uitgesloten is.
 • De koper beschikt over een bedenktermijn van 7 dagen na ontvangst van de bestelling. Wenst de koper van de bedenktermijn gebruik te maken, dan dient de koper de geleverde artikelen onbeschadigd en in de originele verpakking aan Kongor terug te sturen: Kongor, Rue Maurice Ney 2 B – 5521 Serville. Eventuele klachten over leveringen dienen binnen 7 werkdagen na ontvangst van de artikelen telefonisch of per e-mail ingediend te worden via info@kongor.be.
 • Kongor en de koper aanvaarden in het kader van hun overeenkomst elektronische bewijsmiddelen. Zo zullen e-mails door partijen worden aanvaard als bewijs.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud en structuur van de website, met inbegrip van de logo’s en tekeningen, teksten, beelden en dergelijke zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Kongor of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

Kongor levert grote inspanningen opdat de informatie, ter beschikking gesteld via de website, volledig, nauwkeurig en bijgewerkt is. Kongor kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze website. Afbeeldingen en productbeschrijvingen kunnen in hoofde van Kongor niet als bindend worden beschouwd.

Indien de lezer onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via deze site ter beschikking wordt gesteld, wordt hij verzocht Kongor te contacteren via info@kongor.be. De inhoud van de website kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving worden gewijzigd of aangevuld.

Kongor geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor een slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid ervan of voor enige vorm van rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

De website kan hyperlinks bevatten naar andere websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Kongor verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Privacy

Kongor verwerkt de persoonsgegevens van de koper in overeenstemming met het Kongor Privacy beleid. Dit kan u nalezen op onze website onder ‘Informatie/Privacy beleid’.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Alle geschillen voortvloeiend uit de bestellingen en het consulteren van de website zullen geregeld worden door het Belgisch recht en via de rechtbanken bevoegd over het gerechtelijk arrondissement Dinant.

Laatst gewijzigd op 16 december 2018